Liiku ja voi hyvin – kohti ekososiaalista sivistystä!

Olemme Espoon työväenopiston liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin ainealueella heränneet uuteen ekososiaaliseen ajattelemisen tapaan ja ymmärrämme olevamme keskellä suurta toimintakulttuurin muutosta. Tavoitteenamme on, että ekososiaalista sivistystä määrittävät käsitteet, vastuullisuus, kohtuullisuus, systeeminen maailmansuhde ja ihmistenvälisyys sekä ekologinen ja sosiaalinen arvoperusta, ohjaisivat ainealueemme toiminnan suunnittelua, toteutusta ja kehittämistä. Huomioimalla ja tarkastelemalla ainealueemme toiminnan vaikutuksia ihmisen ja luonnon suhteeseen, ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja vastuullisen käyttäytymisen lisääntymiseen, voimme kehittää ja muuttaa toimintaamme yksilö- ja organisaatiotasolla kohti ekososiaalisen sivistyksen mukaista toimintatapaa.

Ainealueemme toiminnan lähtökohtana on ihmisen ymmärtäminen yksilöllisenä fysiologisena ja psykososiaalisena olentona. Ymmärrämme myös, että terveyden taustalla on terve elinympäristö. Toimintamme tavoitteet tähtäävät hyvän elämän perusteiden luomiseen riittävän fyysisen toimintakyvyn saavuttamisen kautta. Rohkaisemme jokaista löytämään itselleen sopivan tavan liikkua.

Espoon työväenopistossa liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin ainealue on suuri. Vuositasolla järjestämme satoja kursseja tuhansille ihmisille ja työllistämme yli sata tuntiopettajaa.

Kurssitarjontamme sisältää kunto- ja terveysliikuntaa, vesiliikuntaa, hyvinvointiin liittyviä kursseja, tanssia eri muodoissaan, akrobaattisia lajeja, luentoja ja erityiskursseja. Järjestämme lähiopetusta ja verkko-opetusta ympäri vuoden. Opetuskielemme ovat suomi ja englanti. Opetustarjontamme vastaa liikkumista aloittelevien ja kokeneiden liikkujien tarpeisiin. Opetamme perusliikuntataitoja ja erityistaitolajien hallintaa. Hyvinvoinnin takaamiseksi tarjoamme kursseja myös hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä kuten ravinnosta, palautumisesta ja henkisen hyvinvoinnin lisäämisen keinoista. Opiskelijakuntamme muodostuu aikuisista, senioreista ja perheistä.

Olemme edellä esitetyn valossa alueellisesti vaikuttava ja suuri toimija. Toimintamme ekososiaalisilla linjauksilla on merkitystä sekä yksilötasolla että laajemmin toimintaympäristössämme. Toimimme muun muassa yhteistyössä monin eri tavoin Espoon kaupungin kanssa, jonka strategisena tavoitteena on olla ”Suomen liikkuvin kunta”. Toimintamme laajuus ja vaikuttavuus kasvattaa vastuuntuntoamme ekososiaalisen muutoksen aikaansaamisesta. Teemme sitä jalkauttamalla kestävän kehityksen ajattelutapaa kaikessa toiminnassamme.

Nopeudesta ei ole hyötyä, jos suunta on väärä.

M. Gandhi

Liikkuminen luo hyvää elämää – aineettomasti, luopumista ei tarvita

Liikkuminen on yksi ihmisen perustarpeista. Liikkuminen lisää kokonaisvaltaista terveyttä, rikastuttaa elämää ja mahdollistaa ihmisyyteen liittyvien päämäärien saavuttamista. Liikkuminen eri muodoissaan kuluttaa luontoa hyvin vähän, koska ihmisten oma ja yhteinen tekeminen ovat päämäärä ja tuotos, josta ei valmistu aineellista lopputulosta.

Harrastusryhmään kuuluminen lisää osallisuuden tunnetta ja sosiaalista vuorovaikutusta. Kokoontumalla liikkumaan, lajista riippumatta, käytämme aikaamme merkityksellisellä tavalla, joka ei liity kuluttamiseen eikä luonnon voimavarojen käyttämiseen. Toisista välittäminen ja yhdessä kokeminen lisäävät tyytyväisyyden tunnetta ja koemme elämämme arvokkaana.

Suurin luonnonvara, jota liikkuessa käytämme, on oma keho ja sen rajalliset luonnonvarat. Hyväksymällä oman rajallisuutemme pystymme paremmin ymmärtämään ja hyväksymään maapallomme kantokyvyn rajat.

Henkisen hyvinvoinnin kasvu ei lisää luonnonvarojen kulutusta, joten sen kasvattaminen on ekologisesti kestävää toisin kuin aineellisen pääoman kasvattaminen. Henkisen pääoman kasvu lisää ihmisen kyvykkyyttä ja omien vahvuuksien tunnistaminen auttaa ihmistä määrittelemään kohtuullisuutta ja riittävyyttä. Mitä tarvitaan enemmän? Mitä tarvitaan vähemmän? Nämä ovat oleellisia kysymyksiä joihin vastaaminen ekososiaalisen arvoperustan mukaisesti vie kohti kestävää tulevaisuutta.

Ilman iloa ei ole elämää, vaikka ihmisellä olisi kaksitoista autoa, kuusi hovimestaria, linna, yksityinen kappeli ja pommisuoja.

Henry Miller

Ekososiaalinen sivistys mukana arjessa

Järjestämme lähiopetusta kaikkialla Espoossa mahdollistaen opiskelijoiden harrastamisen omalla lähialueellaan. Pyrimme huomioimaan opettajan asuinpaikan ja työn suorittamispaikan välisen matkan. Rohkaisemme opiskelijoita ja opettajia liikkumaan kävellen ja pyöräilemällä. Lyhyet välimatkat työpaikalle ja harrastuksiin lisäävät vapaa-aikaamme ja lisääntynyt aika luo meille elämän lisäarvoa, jonka voimme käyttää valitsemallamme tavalla.

Paikasta riippumattoman verkko-opetuksen aloittaminen on mahdollistanut uusien opiskelijaryhmien osallistuminen järjestettyyn yhteisölliseen liikkumisryhmään. Verkko-opetuksen vakiintuminen luo mahdollisuuksia mielekkään uudenlaisen opetuksen ja muun toiminnan järjestämiseen lisäten osallisuutta. Etäkokoukset – ja palaverit helpottavat henkilökunnan osallistumista yhteiseen kehittämiseen, luovat yhteishenkeä ja parantavat kaikkien työssä jaksamista.

Liikuntavälineitä kierrättämällä voimme varmistaa esineiden pitkäikäikäisen, ekologisesti kestävän käyttämisen. Kierrättäminen ja tavaroiden luova uusiokäyttö ovat kiinteässä yhteydessä kiertotalouteen, jota tarvitsemme säilyttääksemme luonnon monimuotoisuuden ja elinympäristömme säilymisen. Jaamme tietoa liikuntavaatteiden ja -varusteiden huoltamisesta luontoa säästäen. Opetusmateriaalien jakaminen ja muu tiedottaminen tapahtuu sähköisten kanavien välityksellä.

Elämme niin kuin opetamme, eli olemme kaiken aikaa tietoisia valinnoistamme suhteessa luontoon ja kanssaihmisiin. Liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin toiminnan suunnittelijoina meidän pitää toimia, Arto. O. Salosen sanojen johdattamana, säilyttäen luonnon elinvoimaisuus ja mahdollistaen toimintaa, joka lisää osallistujien elämän merkityksellisyyden ja arvokkuuden kokemista. Haluamme olla osa ratkaisua ja omalta osaltamme edistää yhteisen hyvän tulevaisuuden mahdollistamista.

Hyvän elämä juoni kiteytyy kahteen asiaan – luonnon elinvoimaisuuteen ja elämän arvokkaaksi kokemiseen.

Arto O. Salonen

Teksti:
Taina Avo, Liikunnan suunnittelijaopettaja, Espoon työväenopisto, Omnia

Mia Nirhamo, Liikunnan pedagoginen asiantuntija, Espoon työväenopisto, Omnia

Lähteet:

Espoon kaupunki. Hyvinvoiva Espoo. www -sivu.
Saatavissa: https://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko/Espootarina/Hyvinvoiva_Espoo.
Viitattu 17.6.2020.

Laininen. E. Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi. OKKA-säätiö. Saatavissa: https://koulujaymparisto.fi/tukea-kestavan-kehityksen-tyohon/kestavan-tulevaisuuden-indikaattoreiden-taustamateriaali/ekososiaalinen-sivistys-kestavan-tulevaisuuden-rakentajana/.
Viitattu 17.6.2020

Helenius. L. Kestävyyskasvatuksen materiaalipankki yleissivistävään opetukseen. Ekososiaalinen sivistys. Saatavissa: https://blogs.helsinki.fi/kestavyyspankki/ekososiaalinen-sivistys/.
Viitattu 16.6.2020.

Print Friendly, PDF & Email