Rör på dig och må bra – mot ekosocial bildning!

Kuvituskuva

Vi inom ämnesområdet fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande vid Arbetarinstitutet, Omnia, har vaknat upp till ett nytt ekosocialt tänkesätt och förstår att vi befinner oss mitt i en stor förändring av verksamhetskulturen. Vårt mål är att planeringen, genomförandet och utvecklingen av verksamheten i vårt ämnesområde ska styras av de begrepp som definierar ekosocial bildning: ansvarstagande, måttfullhet, en systemisk relation till världen och mellanmänsklighet samt av en ekologisk och social värdegrund. Genom att observera och studera hur verksamheten i vårt ämnesområde påverkar relationen mellan människa och natur, samspelet mellan människor och ökat ansvarstagande kan vi utveckla och förändra vår verksamhet på individ- och organisationsnivå mot handlingssätt som är i linje med ekosocial bildning.

Utgångspunkten för vårt ämnesområde är en förståelse av människan som en individuell fysiologisk och psykosocial varelse. Vi förstår också att hälsa grundar sig på en sund livsmiljö. Målen för vår verksamhet är att skapa ett fundament för ett bra liv genom att uppnå tillräcklig fysisk förmåga. Vi uppmuntrar alla att hitta ett sätt att röra på sig som passar just en själv.

Vid Esbo arbetarinstitut är ämnesområdet fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande stort. Vi anordnar årligen hundratals kurser för tusentals människor och sysselsätter över 100 timlärare.

I vårt kursutbud ingår konditions- och hälsoträning, vattengymnastik, välfärdskurser, dans i olika former, akrobatikgrenar, föreläsningar och specialkurser. Vi ordnar kontaktundervisning och undervisning på internet året om. Våra undervisningsspråk är finska och engelska. I vårt utbildningsutbud finns något för både nybörjare och erfarna motionärer. Vi lär ut grundläggande idrottsfärdigheter och olika grenar. För att säkerställa välbefinnandet erbjuder vi också kurser om sådant som har med välbefinnandet att göra, till exempel kost, återhämtning och sätt att förbättra den psykiska hälsan. Våra studerande är vuxna, seniorer och familjer.

Mot bakgrund av ovanstående är vi en regional och stor aktör. Våra ekosociala riktlinjer är viktiga både på individnivå och i en större verksamhetsmiljö. Vi samarbetar på många olika sätt med bland annat Esbo stad, vars strategiska mål är att vara ”Finlands rörligaste kommun”. Verksamhetens omfattning och effekt ökar vår känsla av ansvar för att åstadkomma ekosociala förändringar. Det gör vi genom att sprida sättet att tänka genom hållbar utveckling i all vår verksamhet.

”Snabbhet spelar ingen roll om riktningen är fel.”
M. Gandhi

Fysisk aktivitet ger ett bra liv – utan materia och utan att behöva ge upp något

Rörelse är ett av människans grundläggande behov. Rörelse bidrar till bättre hälsa generellt, berikar livet och gör det möjligt att uppnå målen för mänskligheten. Rörelse i alla dess former är snällt mot naturen, eftersom målet och produkten är människors eget och kollektiva arbete som inte ger något materiellt slutresultat.

Att vara en del av en hobbygrupp ökar känslan av delaktighet och social interaktion. Genom att samlas för motion, oavsett gren, använder vi vår tid på ett meningsfullt sätt, där konsumtion eller förbrukande av naturtillgångarna inte är inblandat. Att bry sig om varandra och uppleva saker tillsammans ökar känslan av tillfredsställelse och vi känner att vårt liv är värdefullt.

Den största naturtillgången som vi använder när vi rör på oss är vår egen kropp och dess begränsade resurser. Genom att acceptera våra egna begränsningar kan vi bättre förstå och acceptera att även planetens bärkraft är begränsad.

Att förbättra den psykiska hälsan ökar inte konsumtionen av naturtillgångar, och är därmed ekologiskt hållbart, till skillnad från att öka det materiella kapitalet. Att öka humankapitalet bidrar till en större förmåga hos människan och att identifiera sina egna styrkor hjälper människan att definiera måttfullhet och tillräcklighet. Vad behöver vi mer av? Vad behöver vi mindre av? Detta är viktiga frågor som, enligt den ekosociala värdegrunden, visar vägen till en hållbar framtid.

”Utan glädje finns det inget liv, även om en man har tolv bilar, sex hovmästare, ett slott, ett privat kapell och ett skyddsrum.”
Henry Miller

Ekosocial bildning i vardagen

Vi ordnar lokal undervisning i hela Esbo så att studenterna kan idka hobbyer i sitt eget närområde. Vi strävar också efter att ta hänsyn till avståndet mellan lärarens bostadsort och den plats där arbetet utförs. Vi uppmuntrar studenterna och lärarna att gå och cykla. En kort väg till arbetsplatsen och hobbyerna ger oss mer fritid och tiden som vi får över skapar ett mervärde för oss i livet som vi kan använda på det sätt vi väljer.

Införandet av webbundervisningen, som är platsoberoende, har gjort det möjligt för nya grupper av studenter att delta i en handledd, gemenskaplig motionsgrupp. Med etableringen av webbundervisningen skapas möjligheter att ordna ny slags meningsfull undervisning och annan verksamhet som ökar delaktigheten. Distansmöten underlättar personalens deltagande i den gemensamma utvecklingen, skapar gemenskapsanda och förbättrar allas arbetshälsa.

Genom att återanvända idrottsutrustning kan vi säkerställa en långsiktigt, ekologiskt hållbar användning av varor. Återvinning och kreativ återanvändning av varor är nära kopplade till den cirkulära ekonomi som vi behöver för att bevara den biologiska mångfalden och vår livsmiljö. Vi informerar om skötseln av idrottsplagg och utrustning, vilket skonar miljön. Spridningen av läromaterial och annan information sker via elektroniska kanaler.

Vi lever som vi lär ut, med andra ord är vi alltid medvetna om våra val i förhållande till naturen och våra medmänniskor. När vi planerar verksamhet för fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande måste vi i enlighet med Arto. O. Salonens ord handla på sätt som bevarar naturens livskraft och möjliggöra aktiviteter som ökar deltagarnas upplevelser av att deras liv är meningsfullt och värdigt. Vi vill vara en del av lösningen och för vår del bidra till att möjliggöra en gemensam god framtid.

Intrigen för ett bra liv kristalliseras i två saker – naturens livskraft och en upplevelse av att livet är värdefullt.”
Arto O. Salonen

Text:

Taina Avo, idrottslärare med planeringsansvar, Arbetarinsitutet, Omnia

 

Mia Nirhamo, pedagogikexpert inom området idrott och motion, Arbetarinstitutet, Omnia

Källor:

En kulturell bro till en hållbar framtid

Kulturell hållbarhet inom teater- och litteraturämnena vid Esbo arbetarinstitut

Kedjan av generationer

Vi är det förflutna, vi är nuet, vi är framtiden. Vi är en stark länk i kedjan av generationerna.

Vi har fått i uppdrag att slå vakt om ett värdefullt arv. Att bevara och föra vidare kulturarvet från en generation till en annan är en del av en kulturellt hållbar utveckling, en del av ett historiskt kontinuum.

Vi måste visa lyhördhet och vara vaksamma i läsningen av mänsklighetens grymma historia, så att vi kan lära oss av det förflutna och tygla orättvisor.

Naturen som ett livsvillkor

Principen för hållbar utveckling är att skapa nuvarande och kommande generationer goda förutsättningar för livet.

Ekologisk hållbarhet är grunden för allt.

Människans roll i den kristna traditionen har varit att bruka och värna om jorden.

Att värna om naturen är bekant för finländarna sedan urminnes dagar.

Ett kargt, vackert land behöver inte människan. Människan däremot är beroende av naturen och av andra människor.

Det ligger i vårt gemensamma intresse att värna om naturen och om oss själva som en del av den. Det är vårt livsvillkor.

Naturen är stor och människan så liten.

Kulturell hållbarhet – ett brett begrepp

Kulturell hållbarhet är ett brett begrepp. Det innebär att man accepterar både den egna och främmande kulturer och

respekterar olikheter.  Det innebär byggande av broar mellan människor och nationer.

Kulturell hållbarhet är därför också fredsfostran. Det innebär att man löser

konflikter med ord.  Att man tyglar girighet, själviskhet och maktbegär. Att man delar det gemensamma goda.

En kulturellt och socialt hållbar utveckling är rättvist bemötande av andra.

Alla har samma människovärde, ett odelbart värde.

Kulturell hållbarhet vid Esbo arbetarinstitut

Kulturell hållbarhet genomförs i litteratur- och teaterämnena vid Esbo arbetarinstitut enligt röda tråden-principen.

Den genomsyrar allt.

Den kulturella hållbarheten står i centrum i kursutbudet och undervisningen, på föreställningar och evenemang.

Vi lär oss om det finländska kulturarvet och om främmande kulturer på teaterintroduktionskurserna (”Tutustu teatteriin”),

i studiecirklarna för litteratur och drama, på föreläsningar och skrivarkurser.

Relationen mellan människa och natur kan reflekteras till exempel på kursen Voimaa runoudesta ja luonnosta (”Kraft från poesin och naturen”) som ges under den kommande hösten.

Naturförhållandet är viktigt för finländarna, det finns knappast en bok, dikt eller pjäs som inte skulle beröra naturen på något sätt.

Recitationsgruppen Momentum besökte skolor och uppträdde på bokmässan i Åbo 2019 med sin poesiföreställning Pilvet ovat jatkuvassa kehitystilassa (”Molnen befinner sig i konstant utveckling”).

Recitationsgruppen Momentum

Föreställningen som hade byggts kring dikter med ekologiska teman och naturteman behandlade de attityder och känslor som klimatförändringen och miljödebatten väcker.

Den mer traditionella naturpoesin lät lyssnaren att stanna upp för att reflektera över människans urgamla relation till naturen.

Videon Pieni lehdenjakajatyttö (”Lilla tidningsutbudet”) som våra unga studenter skapade under coronakarantänen tog naturen till människan.

Antikrigsfilmen Samaa unta (”Samma dröm”), en sann historia om unga älskande under fortsättningskriget,

som gjordes i samarbete mellan Esbo arbetarinstitut och Omnias video- och audioverkstad var fredsfostran.

Affisch till filmen Samaa unta

Om värden

Omnias värdegrund, allas lika värde och jämställdhet, är kulturell hållbarhet.

Vid Esbo arbetarinstitut är varje student en individ, en unik person.

Vår storlek som människa är vårt sätt att bemöta andra människor.

Som Eino Leino sade:

 

”Åh människor, förstå varandra, så skulle ni inte vara så hårda!

Varför skulle vi inte alla eniga kunna vara?

Och om en skulle brytas ned, skulle de andra finnas där som stöd.

Åh människor, acceptera varandra!

Så stor, så stor är jorden. ”
Eino Leino

Tretton berättelser, elva ryamattor

Ett av de senaste projekten med målet att bygga kulturella broar var

ett verk av ryamattor och poesi som skapades i samarbete mellan handarbets-, litteratur- och teaterämnena.

Verket är en vävnad med många röster där många konstformer möts och i dess skapande deltog ett femtiotal studenter vid Arbetarinstitutet Omnia.

Inom projektet byggdes broar mellan människor, generationer, ämnesområden och traditioner.

Grundundervisningsgruppen inom handarbetskonst gjorde ryamattorna, Runoriihi komponerade texterna, Tapiolan lausujat framförde dikterna,

och ungdomarna vid Omnias audio- och videoverkstad spelade in verket. Allas insats var viktig.

Ryamattan i videon är Sanna Kokkonens Sini-must-valge (”Blå-svart-vit”) till vilken Sirpa Verkka skrev dikten Ihan niin kuin me (”Precis som vi”).

Ryamattan och dikten hänvisar till brödrafolket i Estland, dikten dessutom även till en älskad.

”Blåvitsvart är vår färgkod som ett bekant hav som förenar oss 

alltså en älskad förtrogen, … precis som vi.”
Sirpa Verkka

Även detta är kulturellt hållbar utveckling.

Text:

Sari Tenhunen

Planeringsansvarig i teater och litteratur

Arbetarinstitut, Omnia

Ekosocial bildning- ett värdeval

I Omnia Espoon työväenopistossa och Esbo arbis har man under hösten 2019 inom personalen definierat vad ekosocial bildning innebär hos oss i arbetarinstitutet. Materialen från workshoparna samlades in på en padlet-vägg där de anställda kunde kommentera värdena.

Som resultat fick vi 16 värden med vilka vi kan utföra gärningar samt tillvägagångssätt som främjar hållbar framtid i våra institut.

Principerna för ekosocial bildning hittar du här.

Kuvituskuva. kuvakaappaus Padlet -seinästä

Höstens Opeareena i Tapiola

Kuvituskuva Omena

Höstterminen inleddes traditionellt med opeareena för timlärare. Opeareena är ett forum där timlärare vid Espoon työväenopisto får information om aktuella teman samt träffar varandra.

I höst bestod Opeareena av olika kontroller där timlärarna fick information om institutets verksamhet samt undervisningsrelaterade teman. En av kontrollerna var kontrollen för ekosocial bildning och hållbar utveckling, där man med timlärarna gick igenom arbetarinstitutets mål för hållbar utveckling. Vid kontrollen samlade man även in timlärarnas kommentarer och tankar kring temat.

I timlärarnas svar lyftes särskilt teman i samband med välbefinnande, gemenskap, färdigheter samt digitalitet fram. Lärarna kände igen de olika delområdena inom hållbar utveckling i sin egen undervisning.

Kuvituskuva: työpajojen vastauksien yhteenveto mindmappina

Eloseminaari 20.8.2019

Kuvituskuva. Eloseminaari logo

20.8.2019 arrangerades det för tionde gången  Eloseminaari i Tapiola. Eloseminaari är en gemensam inledning av hösten för Nylands medborgarinstitut, och värden för seminariet byts årligen. Jubileumsårets seminarium hölls i Omnia, Espoon työväenopisto. Seminariets tema var hållbar utveckling.

Kuvituskuva. Eloseminaari yleisöä

Dagens inleddes med en hälsning av ledningen vid Omnia, Espoon työväenopisto. Miia Savaspuro talade om självstyrning. Erkka Laininen gick igenom betydelsen av Ekosocial bildning i undervisningen och Sari Laine från Sitra berättade om hållbar utveckling.

Kuvituskuva
Ote Erkka Lainisen esityksestä "Ekososiaalinen sivistys ja kestävä tulevaisuus" Kuvassa teksti "Mistä tulevaisuuden koulutuksessa on kysymys: Osaamisesta ja taidoista vai sivistymisestä?"

Under eftermiddagen funderade deltagarna i grupper på hållbar utveckling och undervisning. Gruppernas resultat samlades till en prezi-presentation som du kan se här.