Ekosocial bildning

Ekosocial bildning leder till förändring av värden

En nyckelfärdighet inom ekosocial bildning är systemiskt tänkande, alltså förmågan att uppfatta helheter och sakers sinsemellan beroendeförhållanden. Grunden för allt är förståelsen om att människan inte existerar skilt från naturen utan som en del av naturen.

En person som tänker systemiskt förstår orsak-följdkorrelation, till exempel verkningarna som de egna gärningarna har på världen omkring en. När personen köper ett plagg, inser hen att plaggets väg från fältet till butiken omfattar många produktionsfaser, vilka påverkar såväl miljön som även människor.

När man förstår verkningarna av sin verksamhet, väcks ansvarskänslan. Arto O. Salonen säger: “En ekosocialt bildad person förstår verkningarna av sina gärningar för andra människor, naturen och samhället såväl nära som fjärran. Personen agerar även i enlighet med sin insikt på ett sätt som är empatiskt och främjar delaktighet.”(artosalonen.com)   

En ekosocialt bildad person instämmer i framtidsmålet som OKKA-stiftelsen sammanfattar så här: man tryggar förutsättningarna till ett gott liv inom gränserna av ett jordklot för nuvarande och kommande generationer samt för andra levande organismer. (koulujaympäristö.fi). 

Med ansvarighet, måttlighet och interpersonellt samspel som riktlinjer 

I det systemiska tänkandet stiger den ekosociala bildningens tre värden fram: ansvarighet, måttlighet och interpersonellt samspel.

En ansvarsfull person känner ansvar för hur de egna gärningarna påverkar naturen, andra människor och kommande generationer. En ansvarsfull person ser till att ha mångsidig information och flera perspektiv, känner empati och strävar efter jämlik interaktion.  

Måttlighet är insikt om jordklotets begränsade resurser samt förmåga att särskilja behov och begär från varandra: Hur mycket är tillräckligt? Vad behövs det mindre av och vad behövs det mer av för ett gott liv?

Interpersonellt samspel innebär att vi vill höra till en gemenskap och vi tillåter även andra att höra till gemenskapen.

Transformativt lärande ruskar om tankarna 

I samband med ekosocial bildning talar man ofta om transformativ alltså förnyande lärande. Med det syftar man till lärande som grundläggande förändrar våra uppfattningar om att vara människa och om vår relation till den omgivande verkligheten (O’Sullivan ym. 2003).

Pedagogik som siktar mot transformativt lärande förnyar människans världsrelation och möjliggör ekosocial bildning samt samhällelig förändring.

Det transformativa lärandets pedagogik leder till kritisk granskning av den verklighet vi lever i, och ruskar om invanda tanke- och tillvägagångsmodeller. Det påverkar oss genom känsla och kroppslighet och utnyttjar i metoderna upplevelser, kreativitet och innovativitet samt att göra tillsammans.

Hur kan medborgarinstitut leda till ekosocial bildning?

Systemiskt tänkande lönar det sig att undervisa i alla läroämnen genom att granska helheter och tillsammans fundera på orsaker och följder, även då, när svaren inte är lätta eller informationen är motsägelsefull.

På kursen för klädsömnad kan man bekanta sig med produktionskedjan för tyget. På språkkursen kan man välja att texten som man läser behandlar exempelvis turism och dess inverkan på världen omkring oss. Man kan på alla kurser väcka deltagarna till ansvarighet genom att göra ansvarstagande materialinköp för undervisningen, och i undervisningen gå igenom motiveringarna för inköpen. Hela kurser kan planeras utgående från ansvarighets- eller måttlighetsperspektiv, till exempel trädgårdsvård som främjar diversitet eller pyssel av återvunna material.

Interpersonellt samspel lär man sig bäst tillsammans med andra människor. Göra tillsammans, förverkliga sig själv och uppleva uppskattning av andra ökar känslan av mening i livet. När läraren stöder gruppen i dess fungerande och jämlika interaktion, kan hen medvetet sätta ord på sitt pedagogiska tillvägagångssätt. Det främjar en gemensam förståelse av att vi alla har rätt att bli sedda och hörda såväl i klassrummet som i samhället.

Mer om temat:

 https://koulujaymparisto.fi/tukea-kestavan-kehityksen-tyohon/kestavan-tulevaisuuden-indikaattoreiden-taustamateriaali/ekososiaalinen-sivistys-kestavan-tulevaisuuden-rakentajana/  

O’Sullivan, E., Morrell, M., & O’Connor, M. A. (2002). Expanding the Boundaries of Transformative learning. Essays on Theory and Practice. Palgrave, New York 

Bekanta dig med vår kursverksamhet ilmonet.fi

Print Friendly, PDF & Email