Ekososiaalisen sivistyksen periaatteet

Ekososiaalisen sivistyksen avaintaito on systeeminen ajattelu eli kyky hahmottaa kokonaisuuksia ja asioiden keskinäisiä riippuvuussuhteita. Kaiken perustana on ymmärrys siitä, että ihminen ei elä luonnosta irrallaan vaan osana luontoa. 

Systeemisesti ajatteleva ihminen ymmärtää syy-seuraussuhteita, esimerkiksi oman toimintansa vaikutuksia ympäröivään maailmaan. Kun hän ostaa vaatteen, hän tiedostaa, että vaatteen matkalla pellolta kauppaan on monia tuotantovaiheita, joilla on vaikutuksia niin ympäristöön kuin ihmisiinkin. 

Ohjenuorana vastuullisuus, kohtuullisuus ja ihmistenvälisyys

Systeemisestä ajattelusta nousee ekososiaalisen sivistyksen kolme arvoa: vastuullisuus, kohtuullisuus ja ihmistenvälisyys. 

Vastuullinen ihminen tuntee vastuuta siitä, miten hänen valintansa vaikuttavat luontoon, toisiin ihmisiin ja tuleviin sukupolviin. Hän hankkii monipuolisesti tietoa ja näkökulmia, tuntee myötätuntoa ja pyrkii tasavertaiseen vuorovaikutukseen.

Kohtuullisuus on ymmärrystä maapallon rajallisista resursseista sekä taitoa erottaa tarpeet ja halut toisistaan: Minkä verran on riittävästi? Mitä tarvitaan vähemmän ja mitä enemmän hyvään elämään?

Ihmistenvälisyys tarkoittaa sitä, että haluamme kuulua yhteisöön ja sallimme yhteisöön kuulumisen myös toisille. 

Ekososiaalisen sivistyksen periaatteet opistoissamme

Omniassa Espoon työväenopiston ja Esbo arbiksen henkilökunnat ovat syksyn 2019 aikana määritelleet, mitä ekososiaalinen sivistys tarkoittaa opistoissamme. Työn pohjalta luotiin työväenopiston ekososiaalisen sivistyksen periaatteet vuosille 2020–2025. 

SYSTEEMINEN AJATTELU
Edistämme luovaa ja kriittistä ajattelua
Sisällytämme opetukseemme kestävää tulevaisuutta tukevia sisältöjä
Vahvistamme kansalaistaitoja ja yhteiskunnallista vaikuttamista
Huomioimme toiminnassa ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kultturisen kestävyyden
VASTUULLISUUSIHMISTEN VÄLISYYSKOHTUULLISUUS
Otamme huomioon maapallon rajalliset resurssit opetuksessa ja muussa toiminnassamme. Edistämme suvaitsevaa ja tasa-arvoista työyhteisöä. Vältämme kaikessa toiminnassa hävikkiä.
Painotamme hankintaperusteissa alkuperää, kestävyyttä ja monikäyttöisyyttä. Luomme mahdollisuuksia erilaisten ihmisten ja kulttuurien kohtaamiseen. Suosimme tilojen ja välineiden yhteiskäyttöä yli vastuualuerajojen.
Toimimme esimerkkinä oppijoille.Tuemme yhteisöllisyyttä, yhdessä oppimista ja kotoutumista. Teemme todellisiin tarpeisiin perustuvia hankintoja.
Tarjoamme opetusta opetuspaikoissa, jotka ovat julkisten kulkuyhteyksien varrella. Huomioimme opetuksessa ryhmäytymisen ja erilaiset oppijat.Tiedostamme jokaisen oman vastuun kohtuullisuudesta arjen teoissa ja valinnoissa.

Tutustu kurssitoimintaamme ilmonet.fi

Print Friendly, PDF & Email